Top slideshow other

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

AARØSUND & OMEGNS FRITIDSFISKERFORENING.

Love ”Medlems & Forhandlings” Protokol.
Foreningen er stiftet den 15. marts 1933
§ 1
Foreningens navn: Aarøsund & Omegns Fitidsfiskerforening med sæde i Aarøsund.
Foreningens formål: At varetage fritidsfiskernes interesser i samarbejde med offentlige myndigheder, samt for medlemmer som er bruger af faststående lovlige redskaber i Lillebælt såsom som nedgarn og kaste/rejeruser.
Fremme og værne om fiskeriet i helhed, i Aarøsund & Omegn.
Arrangerer aktiviteter som er målrettet foreningens medlemmer.
§ 2
Alle fiskere kan (efter bestyrelsens skøn) blive optaget som aktive medlemmer af foreningen.
Andre som har interesse for foreningen kan (efter bestyrelsens skøn) blive optaget som passive medlemmer.
Der kan dannes underudvalg med egen ledelse og egen økonomi som passive medlemmer.
Underudvalg/aktivitetsgruppers aktiviteter må ikke stride imod foreningens formålsparagraf.
§ 3
Der vælges en bestyrelse på 5 samt 1 suppleant blandt foreningens aktive medlemmer.
Der vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Medlemmer til bestyrelsen vælges for to år af gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.
Passive medlemmer har taleret, men ikke stemmeret og ikke valgbare til bestyrelsen.
Ligeledes skal der, blandt medlemmerne af foreningen vælges en repræsentant til repræsentantskabet i Aarøsund Medborgerhus. jvf. vedtægterne for fonden, Aarøsund Medborgerhus.
Der vælges en fanebærer samt to fanejunkere hvert år.
§ 4
Alle foreningens anliggender d.v.s. udflugter, fester o.l. med undtagelse af foreningens opløsning varetages af bestyrelsen.
Opløsning af foreningen kan finde sted, når halvdelen af foreningens aktive medlemmer indsender skriftlig andragende derom, senest 14 dage før den ordinære generalforsamling, til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreligger andragendet til skriftlig afstemning på generalforsamlingen, hvor 2/3 dele af stemmerne er nok til opløsning.
§ 5
Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal.
Angående ændring af vedtægter, er generalforsamlingen beslutningsdygtig, hvis 1/3 af de aktive medlemmer er fremmødt.
I modsat fald vil der af bestyrelsen blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 14 dage før afholdelse, der så er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.
Hvert år skal der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af marts måned.
Ordinær generalforsamling skal bekendtgøres mindst 14 dage før, samt stedet for afholdelsen.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden
• Valg af dirigent.
• Formandens beretning.
• Foreningens regnskab for det forløbne år.
• Indkomne forslag.
• Valg i henhold til § 3.
• Eventuelt.
§ 6
Kontingent: Fastsættes hvert år på Generalforsamlingen.
Kontingent kan betales til formand, kasserer eller et bestyrelsesmedlem
Intet medlem må stå i restance ved den ordinære generalforsamling, da ellers bestyrelsen er berettiget til eksklusion af medlemmet.
§ 7
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen og afgår skiftevis.
Foreningens aktiviteter bliver afholdt i Aarøsund, dog er bestyrelsen berettiget til at afholde møder og lignende, andre passende central beliggende steder, alt efter omstændighedernes nødvendighed.
§ 8
Ved foreningens opløsning tilfalder de eventuelle overskydende midler til gavn for Aarøsund’s ve & vel.
I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder fanen Aarøsund Historisk Forening.
Ændringer af vedtægter enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling i Aarøsund Medborgerhus.  Søndag den 29. januar 2012.