Top slideshow other

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

FORMANDENS BERETNING.

Et øjebliks stilhed for at mindes familie, gode venner og kollegaer, som ikke er iblandt os mere, det være sig under udførelse af erhverv eller fritidsinteresser eller sygdom.

Sidste Generalforsamling: 24-01-2016.

Lottospil afholdt i efteråret 2016.

Jeg har ikke hørt nogen kritik af gevinster og en tak skal lyde til Hans Frandsen som opråber, samt bestyrelsen med påhæng som har været med til at arrangere dette lottospil.

Overskud vil fremgå af kassererens beretning.

Vi har haft nogle bestyrelsesmøder i årets løb, men de helt store tiltag har der ikke været nogen af.

Dog har kommunen fået rammet nogle jernrør ned og fået stoppet udskridning af sten så molen således kunne bestå, ligner ikke et Picasso kunstværk, men fungerer efter hensigten.

Jens har haft snakket med kommunen om at få lagt nogle planker hen over stensætningen, og hvis vi kunne få materialerne så er der mulighed for at brugere af havnen selv kunne klare arbejdet.

Dette projekt er midlertidigt sat i bero til sommerens komme.

Sidste torskespisning blev afholdt den 06-Februar-2016. Tak til bestyrelsen med påhæng som alle var med til at få dette arrangement sat i scene og løbe af stabelen, samt med at køre rundt med medlemskort og tak til alle vores passive medlemmer som gerne betaler de 30,00 kroner som det koster. Der er mange ting som skal gøres og få det til at fungere. Det er god stemning til denne fest. Vores husorkester Danny & Kasper stopper med at spille sammen, og kan derfor ikke møde op til torskespisning 2017, men vi har allieret os med Two For You. (René & Michael)

Brofesten løb af stabelen efter samme koncept som tidligere, og som sædvanlig rigtig meget hygge, og ca. samme antal deltagere, alle er velkommen.

Jollevognen låner man for (150,00 kroner) pr kølhaling for medlemmer og (300,00 kroner) for ikke medlemmer. Ved havari eller grejer i propel låner man vognen.

Ellers synes jeg at der er fint styr på jollevognen, og det er et dejligt redskab at have.

Vognen har fået en opretning, efter der var blevet bøjet en støtte (Ingen adresse hæftet ved) Hvis man laver er havari med vognen, var det rart om man fortalte det til bestyrelsen. Der kommer ikke en ekstra regning på vognen, ej heller peger man fingre.

Der er kommet nye hjul på vognen både for og bag som er noget højere som dem som er udskiftet, tak til Jønne.

Jeg vil lige nævne at hvis man er medlem af Dansk Fritidsfiskerforbund er man også dækket af en ulykkesforsikring på 200.000 kroner som gælder hvis man omkommer ved en ulykke under fiskeri, og ikke hvis man omkommer i forbindelse med sygdom under udøvelsen af fritidsfiskeriet.

Efter hovedforeningen har skiftet forsikringsselskab er det et krav om at være iført redningsvest under fiskeri fra man forlader havnen til man ankommer til havn igen hele året. Hvis der er andre som familien som skal tilgodeses så skal der udfyldes en begunstigelseserklæring. Dette kan vi tage under evt.

I forbindelse med Medborgerhuset har der været mange gode tiltag i det forgangne år, nogle af de gamle ildsjæle er vågnet op til dåd igen, og det ser ud til at fortsætte i år.

Jeg ved ikke om Vandsportsfestival bliver aktuelt igen i år.

Jeg vil slutte beretningen med at sige tak for god og hyggeligt samvær på havnen til alle som har deres gang i dette område.

Lad os bakke op om foreningen, der er måske ikke så meget aktivitet, men hvis medlemmerne kommer med input om hvad man ønsker, så vil bestyrelsen arbejde med at få det arrangeret 

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 

Ni medlemmer var fremmødt foruden bestyrelsen altså i alt 13 medlemmer.

Derefter gik vi over til den ordinære generalforsamling.

01)  Generalforsamlingen var lovlig varslet i JyVe og med opslag på havnen.

Valg af dirigent, som dog ikke var nødvendig, bestyrelsen bestred denne post. Der var i alt 13 medlemmer fremmødt inklusiv bestyrelsen alle aktive. Ingen af de fremmødte var i restance med kontingent.

02) Formandens beretning 2016.

Godkendt af de fremmødte uden bemærkninger.

03) Foreningens regnskab 2016.

Kassereren fremlagde regnskab for det forløbne år, som viste et pænt overskud.

Godkendt af de fremmødte uden bemærkninger.

04) Indkomne forslag: Ingen

På sidste års generalforsamling, blev der nævnt at der var utilfredshed blandt ikke medlemmer om hvorledes bestyrelsen varetager, og forvalter foreningens midler. Jeg skal undlade at røre mere ved dette emne, men forespørge de fremmødte om der er utilfredshed med bestyrelsen blandt medlemmerne.

Jeg vil gerne forklare hvorfor der er utilfredshed. Bestyrelsesmedlemmerne er villige til at overlade foreningsarbejdet til andre som måtte ønske sådan et tiltag.

Se i øvrigt § 4

§ 4 Alle foreningens anliggender d.v.s. udflugter, fester o.l. med undtagelse af foreningens opløsning varetages af bestyrelsen.

Opløsning af foreningen kan finde sted, når halvdelen af foreningens aktive medlemmer indsender skriftlig andragende derom, senest 14 dage før den ordinære generalforsamling, til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreligger andragendet til skriftlig afstemning på generalforsamlingen, hvor 2/3 dele af stemmerne er nok til opløsning.

Samtlige af de fremmødte medlemmer havde den samme holdning til at bestyrelsen skulle ignorere den utilfredshed som var blevet rejst sidste år af et medlem som havde ”hørt” og fortsætte deres virke og gøremål inden for foreningen.  Bestyrelsen fik fuld opbakning, af de fremmødte medlemmer, til at deres måde at planlægge torskespisning og andre tiltag på, det kunne der ikke klages over og der var fuld forståelse for at bestyrelsen fik maden gratis til torskespisning for det arbejde som blev lagt i dette arrangement.

05) Valg iflg. vedtægter § 3

På valg til bestyrelsen.

Næstformand                     Kjeld Lund                           Genvalgt.

Kasserer                              Jens Hedegaard                  Genvalgt.

Suppleant                            Ejnar Albertsen                   Genvalgt.

Revisor                                Eigil K Schmidt                    Deltog ikke i generalforsamlingen.

Revisor                                Ib Udesen                            Nyvalgt

Revisor Suppleant               Ib Jensen                             Genvalgt.

Rep. til Medborgerhus       Jørgen Bork   Genvalgt for 2 år / 2017-2019 på opfordring af de fremmødte

1ste Fanebærer                  Jens Hedegaard                  Genvalgt.

2den Fanebærer                 Jørgen Bork                        Genvalgt.

Fanejunker                          Jan Lund                              Genvalgt.

Fanejunker                          Ib Jensen                             Genvalgt.

Vedtægtsændringer: Ingen

06) Kontingent.

Aktive medlemmer:           150,00 Pr/år

Passive medlemmer:          30,00 Pr/år

Ingen kontingentforhøjelse.

07) Evt.

Torskespisning den 11-Feb-2017 J Der er stadig 5 ledige pladser.

Broerne:

Gør kommunen det nødvendige med evt. højtryksrensning og smørelse etc.!!

Jens arbejder med sagen sammen med kommunen og ligeledes med materialer til afdækning af stensætning indenfor de nylige nedbankede rør og jernplader. Hvis vi kan få materialerne leveret af kommunen og måske hjælp til at få remmen lagt mellem rørene, skulle der være mulighed for at man ved frivillig hjælp kan få lagt et brodæk.

Bådvogn:

Fungerer fint. Er blevet repareret og fået nye hjul for og bag, hvis man låner/bruger vognen og det sker

at man kører imod eller bøjer et eller andet på vognen, så fortæl det venligst til bestyrelsen så man kan få

det repareret.

Den ene støtte var blevet bøjet i år, men ingen adresse på hvem der havde været uheldig. Det koster ikke ekstra, hvis noget går i stykker.

 

Vedligeholdelsesarbejde/Oprydning blev gennemgået:

Mangles der lidt finpudsning af oprydningen!!

Tager vi en sommerdag hvor vejret er godt og vi kommer med en trailer og fjerner eventuelt affald, hvis

der er kommet noget ind med sidste højvande.

Hver især holder selv styr på sine redskaber.

Brofest” igen i år!

Der var stor stemning for en brofest igen når sommeren er over os.

Hvem er med som tovholder, det finder vi af i løbet af foråret.

Vi har foreningens dejlige telt til formålet

Hver især medbringer drikkevarer selv sine drikkevarer eller i fællesskab

Martin Priess tilbød at lave grillet svinekam med salat og flutes som blev vedtaget, mangler bare at få en dato fastlagt. Sidste brofest blev holdt den 23-Juli-2016

Andre arrangementer eller tiltag på havnen!!

Kom med nogle gode ideer, måske en sejltur til Bågø, eller en tur op a æ fjoe J

Ingen forslag.

  

Begunstigelseserklæring!!

Formanden fortalte at hvis er medlem i Ndr-Sdj-Fritidsfiskerforening skal være iført redningsvest under fiskeri fra man forlader havn til man anløber havn igen for at være dækket ind under foreningens ulykkesforsikring. Se http://www.fritidsfiskerforbundet.dk/

Jeg vil få undersøgt hvorfor man evt. skal udfylde en begunstigelseserklæring.

Pbv.

Jørgen Bork